EKOkalendár

Cieľom projektu je oboznámiť širokú verejnosť a školskú mládež s medzinárodnými dňami/sviatkami ochrany životného prostredia a ohrozených druhov. Zapojiť ich do aktivít súvisiacich s každým dňom a motivovať ich ku konkrétnym krokom, ktoré môžu osobne urobiť na oslavu tohto dňa.

Medzinárodné dni/sviatky

súvisiace s ekológiou na jednom mieste

Zaujímavé ekotipy

na každý den

Edukácia

verejnosti a žiakov

Téma ochrany životného prostredia a zachovania ohrozených druhov je čoraz aktuálnejšia. Cieľom rôznych medzinárodných dní je zvyčajne upozorniť na konkrétnu tému a s ňou spojené environmentálne problémy. V roku je približne 150 dní, ktoré sú vyhlásené za medzinárodné dni (z toho 50 dní je vyhlásených priamo OSN a súvisia s konkrétnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja – SDGs) s témou životného prostredia (približne 100) a ochrany zvierat, najmä ohrozených druhov (približne 50).

Tieto medzinárodné dni/sviatky však zatiaľ nie sú nikde komplexne dostupné a vo väčšine prípadov o nich neexistujú žiadne podrobné informácie v českom jazyku (odkedy sa oslavujú, kto a prečo ich vyhlásil, čomu sú venované, aké aktivity sú s nimi spojené…).